Условия за ползване

Използвайки този уебсайт (website) вие приемате тези условия.
Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Kupi-Sega.bg вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.
Собственост над Съдържанието
Съдържанието на уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Kupi-Sega.bg, е изрично забранено.
Използване на Уебсайта
Kupi-Sega.bg разрешава да използвате уебсайта, както следва:
*вие имате право да разглеждате уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
*забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Kupi-Sega.bg;
*забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Отговорност
Kupi-Sega.bg се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Kupi-Sega.bg не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Kupi-Sega.bg не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Kupi-Sega.bg може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Kupi-Sega.bg не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
Kupi-Sega.bg НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ВИ ДО И ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА.
Връзки към уебсайтове на трети лица
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Kupi-Sega.bg. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Kupi-Sega.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
При поръчка платена с банкова карта се начисляват 3% такса върху цялата стойност, които са платими от клиента.
С предоставянето на вашия електронен адрес(електронна поща) Вие се съгласявате да получавате месечния ни елетронен бюлетин, който се получава на Вашата електронна поща.
Получаването на счетоводен документ се извършва в деня на доставка или до 5 работни дни от съображение за сигурност. Ако деня на доставка на счетоводния документ е различен от този на доставката на дадената заявка, то доставката на документа е за сметка на клиента.
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.